Sverige och omställningen från fossila bränslen

Fossila bränslen är energikällor som härstammar från äldre geologiska perioder. De utgör rester av forntida djur och växter som under lång tid bäddats ner på bottnen av hav och insjöar, där de under högt tryck och värme kommit att brytas ner till organiska kol- och väteföreningar. Kol, olja och naturgas nybildas hela tiden, men i mycket långsam takt.

På senare år har det alltmer uppmärksammats att vi av klimatskäl måste ställa om vår energiförsörjning och övergå till mer hållbara energikällor. Utifrån detta har en omställning påbörjats som bland annat innefattar en övergång till elbilar och användande av förnybar energi från till exempel sol, vind och vatten. I många länder pågår ett massivt arbete – och Sverige ligger i framkant.

Utsläpp av koldioxid

Vid alla typer av förbränning bildas koldioxid som i sin tur bidrar till att skynda på växthuseffekten. Att helt eliminera koldioxid vid förbränning går inte, men koldioxidutsläppen mellan olika typer av bränslen skiljer sig väsentligen åt. Förbränning av kol ger upphov till stora mängder koldioxid per energienhet, medan förbränning av olja och oljeprodukter såsom bensin och diesel ger något lägre utsläpp.

Naturgas ger lägst utsläpp av koldioxid per energienhet i jämförelse med andra fossila bränslen, men tyvärr föreligger istället risk för annan negativ klimatpåverkan. Naturgas består av metan, vilken har en betydligt större påverkan på klimatet än koldioxid. Detta eftersom det är svårt att förhindra läckage av gasen, vilket kan förta klimatfördelen i jämförelse med bland annat bensin och diesel.

Fossila bränslen dominerar i världen

Fossila bränslen utgör, trots dess negativa miljö- och klimatpåverkan, den dominerande energikällan i världen. Att i stor skala använda kol och petroleum som bränsle för ångmaskiner drev på den industriella revolutionen, och har sedan dess fortsatt att dominera stora delar av industrin och en omställning tar tid. Kol används exempelvis vid framställning av stål, och petroleum vid framställningen av plast.

Den historiska och nutida massiva användningen av fossila bränslen har inneburit att bränslena håller på att ta slut sett till ett tidsperspektiv på några hundratals år – exakt hur lång tid det tar beror på hur energiförsörjningen kommer att se ut i framtiden och hur fort omställningen till förnybar energi går. Att ställa om är en absolut nödvändighet, inte bara ur ett miljö- och klimatperspektiv.

Sverige går på tvären mot resten av världen

Eftersom alla typer av fossila bränslen i någon mån innebär negativ inverkan på miljön och klimatet höjs alltfler röster för en övergång till alternativa energikällor, inte minst i Sverige där miljöfrågorna debatteras på hög nivå. Även Sverige har historiskt sett varit beroende av kol och olja, och så sent som under 1990-talet var dessa viktiga i den svenska elproduktionen.

Numera är de fossila bränslena kopplade till elproduktionen i Sverige nästan helt borta och 98 procent av den svenska produktionen är helt fri från utsläpp av klimatgaser. Istället har vi i Sverige en stor andel vattenkraft, kärnkraft, vindkraft och olika typer av biobränslen, vilket starkt bidrar till låga koldioxidutsläpp. Kol används i några få kraftvärmeverk, men kommer på sikt att bytas ut mot biobränsle.

Utsläppsrätter

År 2005 införde EU ett system för utsläppsrätter som innebär att den som släpper ut klimatgaser från exempelvis elproduktion får betala. Systemet med utsläppsrätter har visat sig vara ett mycket effektivt verktyg och förhoppningen är att fler länder väljer att införa liknande system. I Sverige har vi dessutom en skatt på elproduktion som sker med fossila bränslen, en koldioxidskatt.

Kan ett förbud bli nästa steg?

Internationellt sett subventioneras fortfarande fossila bränslen, vilket innebär att vi Sverige har relativt billig tillgång trots högt skattetryck. Därför diskuteras nu möjligheten att sätta ett slutdatum för när det inte längre ska vara tillåtet att använda fossila bränslen. Hittills finns inte något slutdatum, men med tanke på det omfattande arbete Sverige gjort hittills är det inte omöjligt att vi får se ett förbud i framtiden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *