Hållbarhet i Sverige

Sverige världsetta på många områden

Sveriges ses ofta som en företrädare när det gäller hållbarhet. Det finns en rad olika index för att mäta hållbarhet. Ett av de nyaste indexen Agenda 2030-målen för hållbar utveckling rankar Sverige som etta i världen när man tittar på 17 olika mål (147 länder analyserades). Sverige rankas överlag högt när det gäller hållbarhet, men detta innebär inte att Sverige är bäst på alla områden. Många andra länder arbetar intensivt med att skapa mer hållbara lösningar så risken finns att Sverige halkar ned från sin topposition. Det finns flera områden som det är viktigt att jobba vidare på, bland annat att värna om den biologiska mångfalden samt att helt sluta med att använda fossila bränslen år 2045.

Fiskekvoter

Sverige utpekas i en EU-rapport från 2019 som värstingen när det gäller överfiske. Sverige överskrider kvoten för vad som är lämpligt enligt de vetenskapliga råden med 52 procent. Överskridningen av kvoten beror mycket på att Sverige fortsätter att fiska sill och strömming, något som går emot rekommendationen att stoppa den typen av fiske. Rekommendationerna kommer från internationella havsforskningsrådet ICES. Om man räknar i ton så är dock Sverige inte värst. Sverige har ett överskott på 17 369 ton medan britterna är värst med överskott på nära 107 000 ton. Det är långt kvar till målet att stoppa överfiske 2020 och Sverige bör förbättra sig när det gäller överfiske. Sverige har dock varit drivande under flera års tid när det gäller restriktivt fiske, bland annat torskfiske.

Varför är hållbarhet viktigt?

Ett hållbart samhälle leder inte enbart till en förbättrad, friskare miljö och minskad klimatpåverkan. Miljömässig och ekonomisk hållbarhet går hand i hand och det finns på ingen motsättning mellan dem. Miljömässig hållbarhet leder till en förbättrad ekonomi med stärkt konkurrenskraft. Många svenska företag är ledande när det gäller klimatsmart teknik och de satsar resurser på att utveckla bland annat förnybar energi och sätt att minimera eller få bort koldioxidutsläppen. Att exporter nya hållbara lösningar för transporter och stadsutveckling bidrar både till en global hållbar utveckling och till att stärka svenska företag och vår ekonomi. Sverige har, mycket tack vare starkt samarbete mellan regering, akademi och industri( Triple Helix-modellen), varit en av de länder i Europa som klarat av övergången från fossila till förnybara energikällor bäst.

Återvinning och nya tekniker

I Sverige återvinns en stor del av hushållsavfallet. Vi samlar burkar, källsorterar maten, och kläder lämnas till second hand, men en stor del av det återvunna material bränns, blandas eller förstörs. Källsortering är en viktigt för att spara jordens resurser och svenskar producerar mindre avfall jämfört med andra EU-länder.

Det är dock viktigt att även hitta metoder som gör att det källsorterade materialet kan återanvändas samt att fundera över våra konsumtionsbeteenden. Appar för mer miljövänligt beteende kan hjälpa konsumenter som saknar information, men som vill agera mer miljövänligt. Svenska företag satsar bland annat på att utveckla kommunikationsverktyg för att påverka människors konsumtion. Ny och förbättrad teknik kan hjälpa konsumenter att göra klimatsmarta val, minska matsvinn och sitt Carbon Footprint.

Globala utmaningar

Hållbar utveckling ska leda till en säkrare värld. Vi rör oss bort från ett endimensionellt ekonomiskt fokus på utveckling och i 2030-agendan inkluderas mål om rättvisa och fred. Krig och väpnade konflikter utgör ett av de största hoten för hållbar utveckling. Konflikter kastar ett land bakåt i utvecklingen och istället för att arbeta för att skydda miljön fokuseras resurserna på konflikten. Sverige arbetar internationellt med sin röst och inflytande för att målen om miljöskydd, fred, social rättvisa och fred inte enbart ska vara visioner och förbli en utopi. Budskapet är att vi har råd med en hållbar utveckling, men inte med konflikter och krig. Sverige har en tradition av generöst utvecklingsbistånd och genom att fortsätta detta så fortsätter Sverige att göra sin stämma hörd när det gäller hållbarhet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *