Svensk miljö i framtiden

Alternativen

Vi ser två parallella, men rakt motstridiga strömningar vad gäller miljöutvecklingen i Sverige. Vad som styr åt vilket håll landet kommer att utvecklas är politiska beslut och trender hos befolkningen.

Rent politiskt går utvecklingen mot en avfolkning av landsbygden och medlen för att uppnå detta är till exempel höjda skatter på drivmedel. De ökande kostnaderna för till exempel drivmedel och elektricitet gör att det blir svårt att leva på landsbygden och inflyttningen till städerna kan bli konsekvensen av den förda politiken. Samtidigt pågår en annan utveckling på rent folklig nivå. Utflyttningen från städerna tilltar i takt med att kostnaderna för bostäderna och befolkningsmängden i städerna, ökar. Dessa två strömningar motverkar varandra, varför man måste se på två alternativa scenarion när man tittar på Sveriges miljö ur framtida perspektiv.

Cynismen och klimatet

Sverige är ett stort land med en liten befolkning. Trots detta har vi antagit en viktig roll i klimatfrågan och av den här anledningen spekulerar man till exempel i huruvida bränslepriserna ska ökas för att minska bruket av fossila bränslen. Näringslivet använder klimatet som skäl för att till exempel hugga ner skog, den skog man anser bär det huvudsakliga ansvaret för de varmare vintrarna.

Detta är en cynisk användning av klimatfrågan. Att belasta privatpersoner med fördyrade bränslekostnader och höjda elpriser är också att förenkla det för sig från politiskt håll. Det troliga är att storföretagen är de verkliga miljöbovarna och att man skulle behöva göra större satsningar på miljöinnovationer inom industrin. Den “lilla människan” bidrar till bättre miljö, men väljer en helt annan väg än den politiska planen.

Den lilla människan – och miljön

Under 2018 kom julklappstoppen att innehas av second hand-varor. Det är signifikativt för den omställning som sker på rent folklig nivå. Att odla eget, att skaffa mindre resurskrävande boenden (tinyhouses), att bli självförsörjande och att skära ner på utgifterna för en enklare livsstil, downshifting, är en växande trend globalt. I Sverige tar det sig uttryck genom att alltfler söker sig ut till landsbygden. Av den här anledningen står politik och folkvilja i kollisionskurs och utvecklingen vad gäller miljön i Sverige står vid ett vägskäl. Folkviljan och politiken går stick i stäv med varandra. Genom politiska medel försöker man få flyttlassen att gå in till städerna samtidigt som folket flyttar ut till landsbygden i en allt stridare ström.

Framtidsscenarior

Så vilka är de alternativa scenarierna när det kommer till den svenska miljön? Får den rådande politiken fritt utlopp för sina strävanden kommer den svenska befolkningen att bo i städerna. Sveriges naturtillgångar kommer att skövlas av storföretag från hela världen; skog, metaller och vattenkraft. Om folkviljan går segrande ur vägvalet kommer utvecklingen att se helt annorlunda ut. Byarna kommer att befolkas och få nytt liv. Små jordbruk kommer att bli allt vanligare. Miljöinnovationer när det gäller energi kommer till exempel att göra att man kommer att dra nytta av havets krafter genom vågenergi. I drömscenariot kommer turismen att vara landets mest lukrativa inkomstkälla och det kommer att leda till att exploateringen av miljön får stå tillbaka för ett bevarande av svensk mark och miljö.

Paradigmskifte

Kanske kommer kampen vid vägskälet att leda till ett framtida paradigmskifte där folkets vilja på gräsrotsnivå slår ut i full blom. Kanske är tron på den eviga tillväxten obsolet. Kanske utgör den lilla tuva som utgör folkets vilja den tuva på vilken de politiska strävandena kommer att välta. Det återstår att se. Striden står på mänsklig nivå, men i de fall vi kommer att se en snöbollseffekt av den miljövänliga trenden går vi mot en positiv framtid för Sverige rent miljömässigt. Industrialismen som vi känt den, är slut. Genom de tekniska landvinningarna kan vi nu bosätta oss på landet och sköta våra arbeten på distans. Vi står vid vägskälet och vilka val vi gör är en ödesfråga för landet och miljön.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *